Sakiau, kad investuoti į bitkoinus buvo bloga mintis


Mintys garsiai: Kokia Kriptovaliutų Ateitis?

Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­de­da­me Sei­mo po­pie­ti­nį po­sė­dį. Gon­gas Prieš re­gist­ra­ci­ją pa­pra­šy­siu vi­sų iš­trauk­ti kor­te­les, o po to jas įdė­ti re­gist­ruo­tis.

Iš kar­to ir įdė­ki­te. Svar­bu, kad bū­tų vi­sų iš­trauk­tos ir įdė­tos. Sis­te­mos kaž­ko­kios pro­ble­mos. Už­si­re­gist­ra­vo 59 Sei­mo na­riai. Vals­ty­bės kon­tro­lie­riaus Min­dau­go Ma­ci­jaus­ko at­sa­ky­mai į Sei­mo na­rių iš anks­to raš­tu pa­teik­tus klau­si­mus pa­gal Sei­mo sta­tu­to str. Dar­bo­tvarkės klau­si­mas — vals­ty­bės kon­tro­lie­riaus Min­dau­go Ma­ci­jaus­ko at­sa­ky­mai į Sei­mo na­rių iš anks­to raš­tu pa­teik­tus klau­si­mus pa­gal Sei­mo sta­tu­to straips­nį.

Kvie­čiu M. Ma­ci­jaus­ką į tri­bū­ną.

KELIAUJAME SU VAIKAIS. Mama Lauryna Glicienė

Ko­le­gos, dė­me­sio! Vals­ty­bės kon­tro­lie­rius at­sa­ki­nės į klau­si­mus. La­ba die­na, ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai. Kaip ži­no­te, bir­že­lio 2 die­ną ga­vau aš­tuo­nis Sei­mo na­rių klau­si­mus, į ku­riuos per man skir­tą pus­va­lan­dį pa­si­steng­siu jums iš­sa­miai ir at­sa­ky­ti. Klau­si­mai su­dė­tin­gi, to­dėl at­sa­ky­mai į juos bus ga­nė­ti­nai il­gi, ta­čiau iš­sa­mūs. Pir­mas klau­si­mas. No­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad ver­ti­ni­mui nau­do­ta in­for­ma­ci­ja, ku­ri bu­vo pri­ei­na­ma iki m.

Taip pat ko­vo 26 die­ną pa­skel­bė­me iš­va­dą dėl ne­įpras­tos pa­dė­ties ati­tik­ties iš­skir­ti­nių ap­lin­ky­bių są­vo­kai. Jo­je nu­ro­dė­me, kad dėl COVID po­vei­kio ir ša­ly­je su­si­da­riu­sios si­tu­a­ci­jos ga­li­ma neat­si­žvelg­ti į fis­ka­li­nių ro­dik­lių nu­kry­pi­mą, jei tai ne­ke­lia pa­vo­jaus fis­ka­li­niam tva­ru­mui vi­du­ti­nės truk­mės lai­ko­tar­piu.

 1. Abandon de la cigarette et de l'alcool Guérir tous sorte de cancer portfeuille magic multiplicateur d'argent voici son adresse mail : maitrezokli hotmail.
 2. Paspauskite pirkimo kaip užsidirbti pinigų kriptovaliuta biržoje ir stebėkite rezultatus.
 3. Iq opciono dvejetainis prekiautojas
 4. Tuomet jūs turite lošti ir žaisti didžiulį kazino gabalą.

To­dėl ypač svar­bu šiuo me­tu val­džios sek­to­riaus iš­lai­das skir­ti toms sri­tims, ku­rios ša­lies eko­no­mi­nei rai­dai su­teiks di­džiau­sią nau­dą. Ne­tu­rė­tų bū­ti pri­si­i­ma­ma įsi­pa­rei­go­ji­mų, ne­nu­ma­tant šal­ti­nių jų tva­riam kom­pen­sa­vi­mui, o eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mo prie­mo­nės tu­rė­tų bū­ti nau­do­ja­mos tiks­lin­gai orien­tuo­jan­tis į il­ga­lai­kius tiks­lus.

Sa­kė­me, kad pri­si­i­mant įsi­pa­rei­go­ji­mus Vy­riau­sy­bei svar­bu įver­tin­ti ir at­si­žvelg­ti į ge­bė­ji­mą at­ei­ty­je juos pa­deng­ti. At­krei­pia­me dė­me­sį, kad reikš­min­gai iš­au­gus val­džios sek­to­riaus sko­lai bū­ti­na nu­ma­ty­ti jos ma­ži­ni­mo at­ei­ty­je kryp­tį.

Fis­ka­li­nės ins­ti­tu­ci­jos ver­ti­ni­mu, me­tų nu­ma­to­ma Lie­tu­vos fis­ka­li­nė po­li­ti­ka yra an­ti­cik­li­nė. Ver­ti­ni­mo ata­skai­to­je taip pat pa­teik­ta Bal­ti­jos ša­lių eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mo pla­nų ly­gi­na­mo­ji ana­li­zė.

Bal­ti­jos ša­lių sko­los au­gi­mo ro­dik­liai, at­si­žvel­giant į BVP kri­ti­mą ir val­džios sek­to­riaus de­fi­ci­tus, yra pa­na­šūs. Nu­ro­dė­me, kad esant iš­skir­ti­nėms ap­lin­ky­bėms tu­ri bū­ti sie­kia­ma vi­suo­me­nei kuo dau­giau pa­teik­ti in­for­ma­ci­jos apie ša­ly­je esan­čią eko­no­mi­nę si­tu­a­ci­ją ir at­nau­jin­ti eko­no­mi­nės rai­dos sce­na­ri­jų bent kas ket­vir­tį.

investuoti į kriptovaliutą Nigerijoje tapti turtingu iš centų atsargų

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja pla­nuo­ja pa­teik­ti at­nau­jin­tą eko­no­mi­nės rai­dos sce­na­ri­jų bir­že­lio pa­bai­go­je, o mes sa­vo ver­ti­ni­mą pa­teik­si­me per sep­ty­nias dar­bo die­nas nuo sce­na­ri­jaus pa­skel­bi­mo. Ant­ras klau­si­mas. Ta­čiau, rem­da­mie­si investuoti į kosmetiką, o ne kriptovaliutą at­lik­to me­tų vals­ty­bės biu­dže­to vyk­dy­mo au­di­to ir fis­ka­li­nės ins­ti­tu­ci­jos at­lik­to me­tų biu­dže­to pro­jek­to ver­ti­ni­mo re­zul­ta­tais, me­tų ro­dik­lių įsta­ty­mo pa­kei­ti­mą mes, kaip vals­ty­bės au­di­to­riai, ma­ty­tu­me esant tiks­lin­gą.

Taip siek­tu­me biu­dže­to pla­na­vi­mo aiš­ku­mo, skaid­ru­mo ir fis­ka­li­nių ri­zi­kų, ku­rias le­mia ydin­ga prak­ti­ka su­ma­žin­ti vals­ty­bės biu­dže­to iš­lai­das da­lį jų nu­ma­tant fi­nan­suo­ti iš sko­lin­tų lė­šų, su­val­dy­mo. Tai teig­da­mi re­mia­mės rei­ka­la­vi­mais fis­ka­li­nei draus­mei ir Kon­sti­tu­ci­jos nuo­sta­ta, kad vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­tą ir jo ro­dik­lius pa­tvir­tin­ti ir juos keis­ti ga­li tik Sei­mas pri­im­da­mas įsta­ty­mą.

Taip pat šią nuo­mo­nę grin­džia­me ir me­tais pri­im­tu Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mu, ku­ria­me Teis­mas ver­ti­no Vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų sakiau ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo su­da­ry­mo ir val­dy­mo as­pek­tus ir kon­sta­ta­vo, kad įsta­ty­mas ga­li bū­ti kei­čia­mas tik įsta­ty­mu, Kon­sti­tu­ci­ja įsta­ty­mų lei­dy­bos de­le­ga­vi­mas ne­nu­ma­ty­tas, pa­gal Kon­sti­tu­ci­ją Vy­riau­sy­bei ne­su­tei­kia­ma ga­lių pa­čiai pa­keis­ti biu­dže­tą ir sakiau.

Tre­čias klau­si­mas.

kur investuoti pinigus kriptovaliuta prekybininko dvejetainių opcionų prekybos signalai nemokami gyvai

Kaip jau mi­nė­jau, me­tų biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mas bu­vo kad investuoti į bitkoinus buvo bloga mintis nuo­sta­ta, lei­džian­čia tam tik­rų me­tų Vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­me nu­sta­ty­tiems tiks­lams vals­ty­bės var­du pa­si­sko­lin­tas lė­šas nau­do­ti vir­ši­jant Sei­mo pa­tvir­tin­tas ben­dras asig­na­vi­mų su­mas. To­kiu bū­du su­tei­kia­ma tei­sė ap­mo­kė­ti vals­ty­bės biu­dže­to iš­lai­das, ne­pa­tvir­tin­tas Sei­mo, bet dėl šių iš­lai­dų pa­si­kei­čia ben­dri Sei­mo pa­tvir­tin­ti asig­na­vi­mai.

Kai da­lis ga­li­mų su­pla­nuo­ti vals­ty­bės iš­lai­dų fi­nan­si­nių ro­dik­lių įsta­ty­me ne­pa­ro­do­ma ar­ba su­ma­ži­na­mos vals­ty­bės geriausios monetos investuoti į kriptopiją iš­lai­dos, da­lį jų nu­ma­tant fi­nan­suo­ti iš sko­lin­tų lė­šų, tai iš­krei­pia vals­ty­bės biu­dže­to išlai­dų ir pa­ja­mų ba­lan­są, dėl ko ky­la ri­zi­ka, kad fis­ka­li­nės draus­mės rei­ka­la­vi­mai ga­li bū­ti pa­žeis­ti.

Taip pat pri­si­i­mant pa­pil­do­mus įsi­sko­li­ni­mus įžvel­gia­me ri­zi­ką dėl sko­los tva­ru­mo il­guo­ju lai­ko­tar­piu. Taip pat dar kar­tą pa­brėž­čiau, kad fis­ka­li­nė ins­ti­tu­ci­ja me­tų val­džios sek­to­riaus fi­nan­si­nių ro­dik­lių ver­ti­ni­me spren­di­mą su­ma­žin­ti vals­ty­bės kad investuoti į bitkoinus buvo bloga mintis iš­lai­das, da­lį jų nu­ma­tant fi­nan­suo­ti iš sko­lin­tų lė­šų, įvar­di­ja kaip ne­tin­ka­mą prak­ti­ką.

 • Yra kaip yra | europedirectvisaginas.lt
 • Investuoti į bitcoin naudą
 • Kas yra Ethereum valiuta – kaip veikia Ethereum?, Kas yra Ethereum valiuta?
 • Geri patarimai, tik gaila, kad dabar toli niekur nenukeliausi :D Laura Mattis: Reply Buvau beviltiškai ieškodamas kažkokio būdo, kaip priversti mano buvusį vaikiną vėl įsimylėti mane.
 • Dvejetainių opcionų brokeriai su demonstracinėmis sąskaitomis
 • KELIAUJAME SU VAIKAIS. Mama Lauryna Glicienė
 • Ačiū už tokius gražius ir įkvepiančius žodžius Sabrina Platini: Reply Kaip aš sugebėjau išsaugoti savo santuoką.

Ket­vir­tas klau­si­mas. Vals­ty­bės kon­tro­lė au­di­tais ne kar­tą yra pa­brė­žu­si sri­tis, ku­rio­se rei­kė­tų at­sa­kin­ges­nio po­žiū­rio į vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių iš­lai­das. O da­bar­ti­nė si­tu­a­ci­ja, kai da­ro­mos pa­pil­do­mos di­de­lės vie­šų­jų lė­šų in­jek­ci­jos, tik iš­ryš­ki­na mū­sų teik­tų re­ko­men­da­ci­jų įgy­ven­di­ni­mo svar­bą.

Per pas­ta­ruo­sius ke­le­rius me­tus esa­me pa­tei­kę iš­va­das svei­ka­tos ap­sau­gos, švie­ti­mo, so­cia­li­nės ap­sau­gos, eko­no­mi­kos, ver­slo ska­ti­ni­mo ir ki­to­se vie­šo­jo sek­to­riaus sri­ty­se. Šias to­bu­lin­ti­nas sri­tis iš­ski­ria Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ir ki­ti tarp­tau­ti­niai eks­per­tai.

Esant po­rei­kiui esa­me pa­si­ren­gę su­grįž­ti ir Sei­mui de­ta­liai pri­sta­ty­ti šių au­di­tų re­zul­ta­tus. Stra­te­gi­nis pla­na­vi­mas ir tri­me­tis vals­ty­bės biu­dže­tas, tin­ka­ma fis­ka­li­nė po­li­ti­ka, efek­ty­vi tei­sė­kū­ros sis­te­ma, vie­šo­jo sek­to­riaus ins­ti­tu­ci­jų vi­daus kon­tro­lės pro­ce­dū­ros, ra­cio­na­lūs ir pro­fe­sio­na­liai at­lie­ka­mi vie­šie­ji pir­ki­mai — tai rak­tas į efek­ty­vų vie­šų­jų fi­nan­sų val­dy­mą, ku­rį nau­do­ja pa­žan­gios pa­sau­lio vals­ty­bės.

geriausia aukso gavyba užsidirbti pinigų bitcoin ar turėtumėte investuoti į bitcoin kasybą

Penk­tas klau­si­mas. Vy­riau­sy­bė pa­ren­gė il­ga­lai­kių in­ves­ti­ci­jų eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mo pla­ną, pa­gal ku­rį per pus­an­trų kad investuoti į bitkoinus buvo bloga mintis į ša­lies eko­no­mi­ką pla­nuo­ja­ma in­ves­tuo­ti dau­giau nei 6 mlrd.

kapitalas prekybai dvejetainiais opcionais užsidirbti pinigų su bitkoinais

Kaip grei­tai šis ver­ti­ni­mas ga­lė­tų bū­ti at­lik­tas, nes vals­ty­bės lė­šos pa­gal šią pro­gra­mą jau pra­dė­tos leis­ti? Ti­kiu jų nau­da ir pro­jek­to spren­di­mo pri­ėmi­mo eta­pe, kai iš­ana­li­za­vus, su­sis­te­mi­nus tu­ri­mą in­for­ma­ci­ją apie ga­li­mas trum­pa­lai­kes ir il­ga­lai­kes pro­jek­to pro­gra­mos re­for­mos nei­gia­mas ar tei­gia­mas pa­sek­mes ga­li­ma įver­tin­ti pro­jek­tuo­ja­mų tiks­lų pa­sie­ki­mą, al­ter­na­ty­vų pa­si­rin­ki­mo nau­dą.

Ana­li­zuo­ja­mos au­di­to at­li­ki­mo ga­li­my­bės, ga­li­mas au­di­to sakiau, tu­ri­mi iš­tek­liai ir kom­peten­ci­jos. Ly­gia­gre­čiai ver­ti­na­mi jau su­pla­nuo­ti ir at­lie­ka­mi au­di­tai. Nors šian­dien mū­sų me­tų veik­los pla­ne dar ne­ma­to­te spe­cia­lia COVID žy­ma pa­žy­mė­to au­di­to ar ki­to ver­ti­ni­mo, re­a­guo­da­mi į si­tu­a­ci­ją jau at­lie­ka­mų au­di­tų ap­im­ti­mis ver­ti­na­me ir šių die­nų ak­tu­a­li­jas, ana­li­zuo­ja­me vals­ty­bės pri­im­tus spren­di­mus, veiks­mų pla­nus, esa­me at­li­kę pre­li­mi­na­rią ana­li­zę, ko­kiais klau­si­mais ga­lė­tu­me pa­pil­dy­ti vyk­do­mus fi­nan­si­nius ir veik­los au­di­tus, ki­tus ver­ti­ni­mus.

Pri­sis­ta­ty­da­mas jums ak­cen­ta­vau: ex an­te ver­ti­ni­mai yra svar­bus žings­nis į prie­kį, ta­čiau kar­tu di­de­lis iš­šū­kis vi­sai au­di­to ben­druo­me­nei, to­dėl pri­im­si­me ge­rai pa­sver­tus spren­di­mus prieš im­da­mie­si kon­kre­čių te­mų, įver­tin­si­me ga­li­my­bes su­rink­ti tin­ka­mus ir pa­kan­ka­mus įro­dy­mus, sprę­si­me, ko­kio po­bū­džio dar­bai, pa­žy­mė­ti COVID žy­ma, ga­lė­tų pa­pil­dy­ti mū­sų veik­los pla­ną ir kaip grei­tai ga­lė­tu­me pa­teik­ti re­zul­ta­tus.

Čia dar kar­tą pa­brė­žiu ir at­kreip­siu jū­sų dė­me­sį, kad kiek­vie­na me­ti­nio veik­los pla­no ko­rek­ci­ja rei­ka­lau­ja spren­di­mų at­si­sa­ky­ti pra­tęs­ti ar nu­kel­ti su­pla­nuo­tus au­di­tus ir ver­ti­ni­mus, ku­rie jau tu­ri įdir­bį ir pra­di­nius re­zul­ta­tus, o kar­tu kad investuoti į bitkoinus buvo bloga mintis yra su­for­ma­vę tam Trumpalaikės investicijos bitcoin lū­kes­tį tiek au­di­tuo­ja­miems, tiek vi­suo­me­nei, tiek spren­di­mų pri­ėmė­jams.

Šeš­tas klau­si­mas. Ar sku­ba nė­ra ska­ti­na­ma, kad lė­šos bū­tų nu­kreip­tos į leng­viau­siai įsi­sa­vi­na­mas sri­tis, ta­čiau ne­bū­ti­nai ne­šan­čios di­džiau­sią pri­dė­ti­nę ver­tę? Rem­da­ma­sis pro­jek­ti­nio val­dy­mo lo­gi­ka, tu­ri­ma ir ver­tin­ti­na stra­te­gi­nių prie­mo­nių val­dy­mo ge­rą­ja prak­ti­ka ga­lė­čiau ma­ny­ti, kad 18 mė­ne­sių yra pa­kan­ka­mas lai­ko tar­pas, ta­čiau ne­iš­ven­gia­mai kel­čiau klau­si­mą, ar jis sakiau op­ti­ma­lus, pa­grįs­tas ir ar sku­bios in­ves­ti­ci­jos duos di­džiau­sią re­zul­ta­tą.

To­dėl svar­bi ne tik pla­no truk­mė, struk­tū­ra, tiks­lai ir prie­mo­nės, bet ne ma­žiau svar­bi jo vie­ta vi­so­je pla­na­vi­mo sis­te­mo­je, pla­no de­rė­ji­mo su ki­tais pla­nais, taip pat ir in­ves­ti­ci­jų su­kur­tos ver­tės pa­nau­do­ji­mas aukš­tes­niems tiks­lams pa­siek­ti.

Svar­bu, kad pla­nai tar­pu­sa­vy­je de­rė­tų ir ne­bū­tų tik at­ski­rų sri­čių pa­gei­da­vi­mų su­ma.

geriausi kriptovaliutų prekybos įrankiai pradedantiesiems ar geriau investuoti į paprastas monetas ar bitkoinus

Dar ke­li as­pek­tai dėl ri­zi­kos, į ku­rią, kad investuoti į bitkoinus buvo bloga mintis, ver­ta at­kreip­ti dė­me­sį. Už pla­na­vi­mą ir pla­nų įgy­ven­di­ni­mą at­sa­kin­gų ins­ti­tu­ci­jų ge­bė­ji­mas ko­or­di­nuo­ti tar­pu­sa­vio veiks­mus, iš­tek­liai ir kom­pe­ten­ci­jos pla­nus įgy­ven­di­nan­čių ins­ti­tu­ci­jų tin­ka­ma pla­nų įgy­ven­di­ni­mo ste­bė­se­na, at­si­skai­ty­mas ir pri­rei­kus tiks­lų ir prie­mo­nių ko­re­ga­vi­mas.

Vy­riau­sy­bės pa­reng­ta­me Il­ga­lai­kių in­ves­ti­ci­jų eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mo pla­ne nu­ma­ty­tos in­ves­ta­vi­mo kryp­tys ir sri­tys nuo švie­ti­mo iki kli­ma­to kai­tos — tos pa­čios, apie ku­rias dis­ku­tuo­ja­ma ir į ku­rias in­ves­tuo­ja­ma me­tai iš me­tų.

O aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja yra pa­sa­kiu­si, jog sto­ko­ja­ma aiš­kes­nių vi­sų vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų są­sa­jų ir kryp­čių, o jų pla­na­vi­mas ne­pa­kan­ka­mai sis­te­miš­kas, ne už vi­sas in­ves­ti­ci­jas tin­ka­mai at­si­skai­to­ma.

Au­di­tuo­da­mi vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mą ma­tė­me, kad at­si­skai­tant už jos vyk­dy­mą ne­bu­vo nu­ro­do­ma in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tų gau­ta nau­da, jų il­ges­nis po­vei­kis ir įta­ka vals­ty­bės pri­ori­te­tų įgy­ven­di­ni­mui. Sep­tin­tas klau­si­mas. Tai ak­cen­tuo­ja ir EBPO, ir veik­los val­dy­mo eks­per­tai, esa­me tai kon­sta­ta­vę aukš­čiau­sio­sios au­di­to ins­ti­tu­ci­jos at­lik­ta­me biu­dže­to val­dy­se­nos bran­dos ver­ti­ni­me.

Su­pran­ta­me, kad pa­sau­ly­je ir Lie­tu­vo­je su­si­klos­tė iš­skir­ti­nės ap­lin­ky­bės, veiks­mų tu­ri­me im­tis ne­del­siant, ta­čiau nu­sta­tę, ką pla­nuo­ja­me pa­siek­ti iš­lei­dę mi­li­jar­di­nes na­cio­na­li­nių lė­šų ir mus pa­siek­sian­čių Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų su­mas ir ko­kio­mis kon­kre­čio­mis prie­mo­nė­mis to siek­si­me, ri­zi­kuo­ja­me iš­leis­ti pi­ni­gus ir lik­ti, kur esa­me, ar­ba ju­dė­ti ne ta kryp­ti­mi, ne­už­tik­rin­da­mi sko­lin­tų lė­šų in­ves­ta­vi­mo grą­žos ir kad investuoti į bitkoinus buvo bloga mintis dėl pan­de­mi­jos pa­sek­mių li­ku­sių so­cia­li­nių, eko­no­mi­nių pro­ble­mų.

Už­da­vi­nys įgaus dar nau­jų at­spal­vių ir ne­abe­jo­ti­no su­dė­tin­gu­mo, kai teks spręs­ti Lie­tu­vą pa­sie­kus Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų in­ves­ti­ci­joms, skir­toms pan­de­mi­jos nei­gia­moms pa­sek­mėms ma­žin­ti, jų pla­nuo­ja­ma ap­im­tis bus ne ma­žes­nė nei na­cio­na­li­nė šiai pro­ble­mai spręs­ti lė­šų su­ma.

Tu­ri­me bū­ti pa­si­ren­gę efek­ty­viai, ra­cio­na­liai ir prag­ma­tiš­kai in­ves­tuo­ti šias lė­šas. Aš­tun­tas klau­si­mas. Ko­kia in­for­ma­ci­ja at­spin­di­ma, ko­kios trūks­ta ir ko­kios rei­kė­tų?

Daug dė­me­sio skir­ta, kad Vy­riau­sy­bė ata­skai­to­je pa­teik­tų iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją apie ne­pa­siek­tus ro­dik­lius. Gal jau nag­ri­nė­jo­te, kiek ir ko­kios in­for­ma­ci­jos Vy­riau­sy­bė nu­ty­lė­jo ata­skai­to­je už me­tus? Kaip, jū­sų ma­ny­mu, dar tu­rė­tų keis­tis Sakiau ata­skai­tų tu­ri­nys, kad vi­suo­me­nė bū­tų iš­sa­miau ir tiks­liau in­for­muo­ja­ma, o ne už­si­ver­čia­ma sa­vi­gy­ra?

Ver­tin­tos ir me­tų Vy­riau­sy­bės veik­los ata­s­kai­tos. Pas­ku­ti­nio ver­ti­ni­mo me­tu nu­sta­ty­ti trū­ku­mai, dėl ku­rių Vy­riau­sy­bės veik­los sakiau tei­kia­mi duo­me­nys yra ne­pa­kan­ka­mi, sie­kiant ob­jek­ty­viai įver­tin­ti, kaip įgy­ven­din­ti pla­nuo­ti tiks­lai ir už­da­vi­niai.

Kon­sta­ta­vo­me, kad jo­je trū­ko in­for­ma­ci­jos apie pro­ble­mi­nes sri­tis, be­veik pu­sė vė­luo­jan­čių veiks­mų ar­ba in­for­ma­ci­ja apie da­lį ne­pa­siek­tų ro­dik­lių pa­tei­kia­ma taip, kad ne­bū­tų ma­to­ma, jog vė­luo­ja­ma ar ro­dik­lis ne­pa­siek­tas. Trū­ko in­for­ma­ci­jos apie veik­los re­zul­ta­tų nau­dą ša­lies eko­no­mi­nei, so­cia­li­nei si­tu­a­ci­jai ar tiks­li­nėms vi­suo­me­nės gru­pėms, įgy­ven­di­nant Vy­riau­sy­bės veik­los pri­ori­te­tus ir kryp­tis.

Prašome Jūsų skirti 1,2 procentus sumokėto GPM paramą Dzūkijos televizijai

To­kia in­for­ma­ci­ja pa­tei­kia­ma tik kal­bant apie pa­vie­nes prie­mo­nes. Taip pat trū­ko re­zul­ta­tų są­sa­jų su pa­nau­do­to­mis lė­šo­mis, ata­skai­to­je ne­bu­vo api­ben­drin­tos in­for­ma­ci­jos apie lė­šų pa­nau­do­ji­mą, Vy­riau­sy­bės veik­los pri­ori­te­tus ir kryp­tis.

Tik pa­vie­niais at­ve­jais pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie dar­bui ir veiks­mui pa­nau­do­tas lė­šas. Ta­čiau fik­sa­vo­me ir tei­gia­mų po­ky­čių. Veik­los re­zul­ta­tai pa­tei­kia­mi pa­gal Vy­riau­sy­bės veik­los pri­ori­te­tus ir kryp­tis, taip pat, kaip sakiau pla­nuo­ja­mi Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos prie­mo­nių pla­ne. Ma­žė­ja ne­at­skleis­tos in­for­ma­ci­jos kie­kis.

Ma­no­me, kad pro­ble­mą pa­dė­tų iš­spręs­ti Vy­riau­sy­bės veik­los ata­skai­tos tiks­laus tu­ri­nio nu­sta­ty­mas, ko­kia in­for­ma­ci­ja ir ko­kia ap­im­ti­mi tu­ri bū­ti pa­tei­kia­ma pri­va­lo­mai. Vy­riau­sy­bės veik­los ata­skai­tą ga­lė­tų ly­dė­ti iš­sa­mi in­for­ma­ci­ja apie Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mo re­zul­ta­tus. Dar vie­na at­si­skai­ty­mo už Vy­riau­sy­bės veik­los ata­skai­tą to­bu­li­ni­mo kryp­tis — už veik­lą ir pa­nau­do­tas lė­šas at­si­skai­ty­ti vie­nu me­tu.

Sakiau pro­ble­mą Vy­riau­sy­bė su jū­sų pa­gal­ba spren­džia, Vie­šo­jo sek­to­riaus at­skai­to­my­bės įsta­ty­mo pro­jek­tas jau svars­to­mas Sei­mo ko­mi­tetuo­se. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, Ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke, sa­vo ruož­tu no­riu pa­dė­ko­ti už kvie­ti­mą ir su­teik­tą ga­li­my­bę tie­sio­giai at­sa­ky­ti į jū­sų klau­si­mus šio­je tri­bū­no­je. Ačiū už skir­tą lai­ką ir jū­sų dė­me­sį. Dė­ko­ja­me už pa­teik­tus raš­tiš­kus at­sa­ky­mus. Ger­bia­mi ko­le­gos, pir­miau­sia klau­sia ini­cia­to­riai.

Pir­mą­jį kvie­čiu klaus­ti Sei­mo na­rį A. Ruo­šia­si M. Dė­ko­ju, Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas vals­ty­bės pagrįstų investicijų, la­bai iš­sa­miai at­sa­kė­te į mū­sų su­for­mu­luo­tus klau­si­mus, bet aš no­rė­čiau dar jū­sų pa­klau­s­ti.

Ar jūs, kaip ins­ti­tu­ci­ja, nu­ma­to­te ar­ba pla­nuo­ja­te ver­ti­nti pan­de­mi­jos su­val­dy­mo spren­di­nius? Gal ga­lė­tu­mė­te pa­si­da­lin­ti min­ti­mis, kaip el­gia­si ki­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos au­di­to ins­ti­tu­ci­jos, Eu­ro­pos Au­di­to Rū­mai?

5 min dvejetainių opcionų strategijos

Ar ga­lė­tu­mė­te dar pa­pil­do­mai at­sa­ky­ti į ši­tą klau­si­mą? La­bai ačiū. Taip, ži­no­ma. Kaip el­gia­si ki­tos aukš­čiau­sios au­di­to ins­ti­tu­ci­jos ir Au­di­to Rū­mai? Kaip tik pra­ėju­sį sakiau tu­rė­jo­me nuo­to­li­nę kon­fe­ren­ci­ją, jos me­tu Jun­g­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės ir Suo­mi­jos aukš­čiau­sių au­di­to ins­ti­tu­ci­jų va­do­vai pa­si­da­li­no sa­vo prak­ti­ka, kaip ir ką jie da­ro.

Ži­no­ma, kiek­vie­no­je ša­ly­je si­tu­a­ci­ja yra la­bai skir­tin­ga ir skir­tin­gi tų ša­lių ins­ti­tu­ci­jų man­da­tai. Ta­čiau du ar trys da­ly­kai, dėl ku­rių su­taria­ma. Pir­mas da­ly­kas, ma­tyt, Vals­ty­bės kon­tro­lė ar­ba aukš­čiau­sios au­di­to ins­ti­tu­ci­jos pa­čio­je kri­zės pra­džio­je ne­tu­rė­tų kiš­tis ir ne­tu­rė­tų truk­dy­ti Vy­riau­sy­bei ar ki­toms ins­ti­tu­ci­joms pri­im­ti vie­no­kius ar ki­to­kius spren­di­mus, ta­čiau nuo­la­tos ste­bė­ti, ver­tin­ti ir ana­li­zuo­ti in­for­ma­ci­ją tam, kad, pra­ėjus tam tik­ram kri­zi­niam lai­ko­tar­piui, su­ge­bė­tų tin­ka­mai re­a­guo­ti ir at­sa­ky­ti į vie­no­kius ar ki­to­kius klau­si­mus.

Kal­bant apie il­go­jo lai­ko­tar­pio prie­mo­nes, kaip ga­lė­tų elg­tis aukš­čiau­sios au­di­to ins­ti­tu­ci­jos, ką mes da­ro­me, ži­no­ma, per­žiū­ri­me sa­vo me­ti­nį veik­los pla­ną, tam tik­rus jau pra­dė­tus au­di­tus ir bai­gia­mus au­di­tus. Ver­ti­na­me, kiek ir ko­kių sakiau COVID su­si­ju­sių klau­si­mų ga­li­me įdė­ti tiek tam tik­rų veik­lų ir pri­si­im­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų vyk­dy­mui ver­tin­ti, tiek ką ga­li­me pa­da­ry­ti il­guo­ju lai­ko­tar­piu.

Šian­dien tik­riau­siai ne­ga­liu at­sa­ky­ti, ar tik­rai tu­rė­si­me vie­no­kį ar ki­to­kį ver­ti­ni­mą, su­si­ju­sį su pan­de­mi­jos prie­mo­nių įgy­ven­di­ni­mu, ta­čiau sakiau ga­liu pa­ti­kin­ti, kad tam tik­ri klau­si­mai, su­si­ję su COVID, vie­na­me ar ki­ta­me au­di­te at­si­ras.

Klau­sia Sei­mo na­rys M. Ruo­šia­si I. Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas kon­tro­lie­riau, daug čia da­bar įvai­riau­sių ini­cia­ty­vų ky­la — vals­ty­bi­nės vais­ti­nės, vals­ty­bi­nis ban­kas. Sa­ky­ki­te, koks jū­sų po­žiū­ris į vals­ty­bės da­ly­va­vi­mą ban­kų ka­pi­ta­le, vals­ty­bi­nes vais­ti­nes, vals­ty­bi­nes mais­to par­duo­tu­ves ar, tar­ki­me, vals­ty­bi­nę par­ti­ją?